Cursus Statistiek

Cursus beoordeling

4.6/5

/ 9,1

In het kort

Wilt u geavanceerde kansberekeningen en complexe statistische onderzoeken uitvoeren? Wilt u weten wat het verschil is tussen een beschrijvend en verklarend onderzoek? Of misschien wilt u een centrale onderzoeksvraag op de correcte wijze formuleren? Voor zowel beginnende als meer ervaren statistici biedt deze cursus Statistiek de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele en waardevolle onderzoeksvaardigheden eigen te maken.

Cursus Statistiek: ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden om complexe statistische onderzoeken uit te voeren en betrouwbare conclusies te trekken

Wordt het tijd om uw onderzoeksvaardigheden en kennis bij te spijkeren om voortaan betrouwbare en theoretische onderbouwde conclusies te formuleren? Wilt u geavanceerde kansberekeningen en complexe statistische onderzoeken uitvoeren? Wilt u weten wat het verschil is tussen een beschrijvend en verklarend onderzoek? Of misschien wilt u een centrale onderzoeksvraag op de correcte wijze formuleren? Voor zowel beginnende als meer ervaren statistici biedt deze cursus Statistiek de unieke mogelijkheid om binnen een zeer korte periode fundamentele en waardevolle onderzoeksvaardigheden eigen te maken. Wacht daarom niet langer en schrijf uzelf vandaag nog in voor deze praktijkgerichte cursus Statistiek van Global Training!

Statistiek is de wetenschap, methodiek en techniek die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken, interpreteren, onderbouwen en presenteren van data. Statistiek is overal om ons heen en kan voor veel verschillende doeleinden worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van nieuwe producten, oplossen van complexe (wiskundige) vraagstukken, onderbouwen van conclusies, maar ook voor allerlei Business Intelligence (BI) doeleinden. Aan de andere kant wordt statistiek ook ingezet om antwoord te krijgen op complexe vraagstukken zoals: wat is de kans dat er regen valt op een bepaalde dag? Wat is de gemiddelde opbrengst van een investering? En hoe groot is de kans dat u deze zin nog leest? Aan de andere kant kunt u met statistiek ook uitspraken en conclusies verklaren. Bijvoorbeeld: negen van de tien mensen die de cursus Statistiek hebben gevolgd zijn uitermate tevreden. Acht van de negen mensen raden de cursus Statistiek van harte aan. 87 procent van alle cursisten beoordeelt de cursus Statistiek met een 9,4. Wat zeggen deze statistieken nu precies? Hoe meet en leest u deze statistieken? Zo komt u statistiek in het dagelijks leven veel vaker tegen dan u wellicht denkt.

Tijdens deze praktijkgerichte cursus Statistiek leert u veelvoorkomende statistische methoden, technieken en analyses toe te passen om informatie te genereren uit grote hoeveelheden data. Hierbij komt een uitgebreid palet aan statistische vaardigheden- en kennis aan bod. De toepasbaarheid van deze vaardigheden en kennis staan tijdens deze cursus Statistiek centraal. Zo wordt er bijvoorbeeld dieper ingegaan op het onderzoeksproces dat een statisticus doorloopt. Denk hierbij aan het verzamelen, bewerken, interpreteren, onderbouwen en presenteren van data. Er wordt stilgestaan bij het verschil tussen beschrijvende en verklarende statistiek. Ook word er aandacht besteedt aan het correct formuleren en operationaliseren van een onderzoeksvraag. Hierbij krijgt de cursist inzicht in de wijze waarop een onderzoeksvraag vertaalt kan worden naar de juiste analyses. Ook krijgt de cursist praktische en bruikbare handvatten aangereikt om gefundeerde, betrouwbare en gefundeerde uitspraken te doen. In essentie gaan we tijdens deze cursus Statistiek uw onderzoeksvaardigheden ontwikkelen of bijspijkeren om voortaan complexe statistische onderzoeken uit te voeren en betrouwbare conclusies te trekken. Tot slot leert u ook om geavanceerde kansberekeningen te doen en wordt er in een rap tempo kennisgemaakt met het computerprogramma SPSS, waarbij in de daarop volgende dagen veelvuldig zal worden geoefend met data in SPSS.

Na het afronden van deze cursus Statistiek bent u prima in staat om geheel zelfstandig allerlei complexe statistische vraagstukken te onderzoeken en beantwoorden. U leert goed onderbouwde kwantitatieve conclusies te trekken uit grote hoeveelheden data om zo betrouwbare aanbevelingen te formuleren. Daarnaast zult u in staat zijn om analyses en conclusies te waarderen op correctheid en nauwkeurigheid. Investeer in uzelf en beschik over een uitstekende basis om statistiek voor allerlei doeleinden te gebruiken. Wacht daarom niet langer en schrijf uzelf vandaag nog in voor deze praktijkgerichte cursus Statistiek van Global Training!

Doelgroep & voorkennis

Deze training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn onderzoeksvaardigheden wilt ontwikkelen om professionele onderzoeken en analyses uit te voeren. Deze cursus Statistiek is ook geschikt voor iedereen die moeite heeft met statistiek en nu de algemene achtergronden en fundamentele concepten hiervan wil doorgronden. Maar ook als u bedrijfsmatig met statistiek te maken heeft, u een HBO of WO studie wilt gaan volgen of wanneer dit onderwerp een persoonlijke interesse van u is, is deze cursus Statistiek geschikt voor u. Deze cursus Statistiek is bij uitstek geschikt voor de volgende profielen:

 • Informatieanalisten
 • (Big) data analisten
 • Business analisten
 • Business intelligence (BI) analisten
 • Onderzoekers
 • Docenten
 • Accountmanagers
 • Statistische consultants, wiskundigen en docenten
 • Studenten van het hoger onderwijs (HBO en universiteit)
 • Beginners die zich willen laten omscholen tot volwaardig statisticus

Om aan deze training deel te nemen, is geen specifieke voorkennis vereist. Wel gaan we er vanuit dat u affiniteit met statistiek heeft. Mocht u hieraan twijfelen of andere vragen hebben, neem dan gerust contact met een van onze opleidingsadviseur op. Zij zullen u verder op weg helpen.

Lesmaterialen, software en benodigdheden

Tijdens deze training Statistiek zal er gewerkt worden met SPSS en Excel. Deze softwareprogramma’s zijn niet bij de cursus Statistiek inbegrepen. Daarnaast adviseren wij u om eigen laptop naar de cursus Statistiek mee te nemen. Mocht u niet over de softwareprogramma’s SPSS, Excel of een eigen laptop beschikken? Geef dit dan ook door aan uw opleidingsadviseur. Uw opleidingsadviseur zal voor een passende oplossing zorgen.

Wat ga ik leren?

Tijdens deze training Statistiek zal er worden stilgestaan bij het onderzoeksproces dat u als cursist doorloopt. De opleiding Statistiek gaat in op het begrip van statistische modellen, de keuze voor de juiste technieken en de correcte interpretatie daarvan. Stap voor stap worden uw onderzoeksvaardigheden onder leiding van een vakkundige docent ontwikkelt of opgefrist. Met de vaardigheden en kennis die u tijdens deze praktijkgerichte cursus Statistiek opdoet, legt u een basis voor het zelfstandig uitvoeren en beoordelen van wetenschappelijk onderzoek. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: maatstaven voor ligging en spreiding, kansrekening, kansvariabelen, normale verdeling, binomiale verdeling, telproblemen, beschrijvende statistiek, verklarende statistiek, verschillende toetsen en nog veel meer. Hieronder een uitgebreider overzicht van de onderwerpen die tijdens de cursus Statistiek behandeld worden.

 • Introductie statistiek en SPSS.
 • Betrouwbaarheid, kansverdelingen, steekproeven, populaties, datatypen, frequenties en variabelen.
 • Analysemethoden kiezen
 • Hypothesen en de Z-toets (inclusief verdelingen)
 • T-toets: toetsing, standaarden, verdelingen, gepaarde metingen en groepsgemiddelden
 • Chi-kwadraat: toets en verdeling
 • F-toets en verdeling
 • Kruistabellen en bepalen samenhang: Cramérs V, Spearmans R en KendallsTau
 • ANOVA voor herhaalde metingen
 • Twee weg variantie analyse MANOVA
 • Correlatie- en regressieanalyse
 • Rapportages en grafieken

Onze vakkundige docenten zullen u stapsgewijs door het lesprogramma loodsen aan de hand van een stappenplan. Naarmate de dagen vorderen, zal steeds meer de diepte worden opgezocht. Uiteindelijk zult u SPSS functies onder de knie krijgen en leert u alle mogelijkheden van statistiek kennen.

Lesprogramma

Tijdens de cursus Statistiek worden de volgende modules behandeld:

Introductie in statistiek en SPSS

 • Wat is statistiek
 • Waarom gebruik maken van statistiek
 • De toepasbaarheid van statistiek voor verschillende doeleinden
 • Het onderzoeksproces
 • Tabellen en grafieken
 • Meetniveaus
 • Datatypen
 • Frequentieverdelingen
 • Data inspecteren (missende- en extreme waarden)
 • Beschrijvende- en verklarende statistiek
 • Soorten steekproeven en populaties
 • Standaard deviatie
 • Kruistabellen en bepalen samenhang: Cramérs V, Spearmans R en KendallsTau
 • Chi-kwadraat: toets en verdeling
 • Kansen en kansverdelingen
 • Descriptieve en inferentiële statistiek
 • Centrummaten, spreidingsmaten en descriptieve maten
 • Score- en kansverdelingen
 • Scheef- en gepiektheid
 • Boxplots en scatterplots
 • Kansberekeningen
 • Variabelen
 • Normale en binomiale verdelingen
 • Poissonverdeling
 • Afronden en fouten

Analyses

 • Kiezen van een statistische analyse en deze keuze theoretisch kunnen onderbouwen
 • Testen van hypothesen en Z-toets
 • Significantie
 • Betrouwbaarheidsintervallen
 • Criteria meetkwaliteit: validiteit en betrouwbaarheid
 • Verschil tussen parametrische en non-parametrische testen
 • Indexen en tijdreeksen

T-test

 • Opstellen onderzoeksvraag bij een T-test
 • Toelichting op verschillende soorten T-tests
 • One-sample T-test
 • Dependent sample T-test
 • Independent sample T-test
 • T voor toetsing, standaarden, verdelingen, gepaarde metingen en groepsgemiddelden
 • Analyse in SPSS of Excel
 • Interpreteren van T-test

ANOVA

 • Opstellen onderzoeksvraag bij een univariate variantieanalyse
 • Toelichting op univariate variantieanalyse
 • Post-hoc analyse
 • Analyse in SPSS of Excel
 • Interpreteren van ANOVA

Twee weg variantie-analyse

 • Opstellen onderzoeksvraag bij twee weg variantie-analyse
 • Toelichting op twee weg variantie analyse
 • Analyse in SPSS of Excel
 • Interpreteren van twee weg variantie-analyse

MANOVA

 • Opstellen onderzoeksvraag bij MANOVA
 • Toelichting op MANOVA
 • Analyse in SPSS of Excel
 • Interpreteren van MANOVA

Correlatie- en regressieanalyse

 • Verbanden tussen variabelen
 • Correlatie en bereik
 • De verschillende soorten correlaties
 • Correlatie en causaliteit
 • Voorspellingen doen aan de hand van analyses
 • Regressieanalyse en regressiemodel
 • R-square
 • F-Toets
 • Methoden: forces entry, stepwise en blockwise)
 • Interpreteren van regressie
 • Uitvoeren van analyses op eigen data: interpretatie en rapporteren

Rapportages en grafieken

 • Stamdiagrammen
 • Diagrammen
 • Histogrammen en draaitabellen
 • Cumulatieve frequenties
 • Tijdreeksen
 • Log transformatie en effect size

Resultaten

Na het volgen van deze training Statistiek heeft u verregaande en gespecialiseerde kennis over statistiek opgedaan en bent u in staat om statistiek voor uw eigen doeleinden te gebruiken. Nadat u deze cursus Statistiek heeft gevolgd:

 • Heeft u een grondige achtergrond in statistiek, beschikt u over een uitstekende basis om statistiek voor verschillende doeleinden toe te passen en kent u vakterminologie.
 • Weet u hoe u een het onderzoeksproces moet inrichten en kunt u geavanceerde methoden en technieken toepassen om statistische vraagstukken op te lossen.
 • Kunt u keuzes voor bepaalde onderzoeksmethoden en analyses verantwoorden en de hieruit voortkomende resultaten zelfstandig interpreteren.
 • Kunt u data uit grote databestanden op de juiste manier verzamelen, bewerken, interpreteren, onderbouwen en presenteren.
 • Kunt u een betrouwbaar en valide onderzoek opstellen waarbij u conclusies theoretisch kan onderbouwen. U vertaalt dit naar concrete en direct toepasbare verbeterpunten.
 • Kunt u analyses en conclusies waarderen op correctheid en nauwkeurigheid.
 • Kent u de laatste ontwikkelingen over statistiek en past u de modernste statistische methoden en technieken toe.
 • Kunt u statistische analyses nauwkeurig en correct uitvoeren.

Deze opleiding Statistiek zal een positieve bijdrage leveren aan uw professionele ontwikkeling. Hierdoor zal u in staat zijn om uw werkzaamheden voortaan efficiënter op te pakken. U tilt de afdeling waarop u werkt naar het volgende niveau en draagt daarmee bij aan het succes en intelligentieniveau van uw organisatie.  

Arbeidsperspectieven

Momenteel bestaat er een grote vraag naar onderzoekers, analisten en docenten. Nadat u de cursus Statistiek heeft afgerond, zult u over specifieke kennis en vaardigheden beschikken die u in staat stellen om uzelf van de rest te onderscheiden. Hierdoor heeft u een streepje voor op de arbeidsmarkt en kunt u direct aan de slag voor veel werkgevers. Bovendien hebben statistici met een Global Training certificaat op zak een sterke uitgangspositie aan de onderhandelingstafel. Hierdoor zijn zij in staat om betere arbeidsvoorwaarden te eisen. Daarnaast wordt er verwacht dat de vraag naar onderzoekers, docenten en analisten (statistici) de komende jaren zal blijven toenemen.

Na het afronden van cursus Statistiek zou u aan de slag kunnen als:

 • Informatieanalist
 • (Big) data analist
 • Business analist
 • Business intelligence (BI) analist
 • Onderzoeker
 • Statistische consultant, wiskundige of docent

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om carrière te maken als freelancer in één van de bovenstaande beroepen.

Klantervaringen

Meer weten?

Uiteraard is er nog veel meer te vertellen over Global Training en onze cursussen. In de brochure komen de onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Over ons
 • Waarom kiezen voor Global Training
 • Topdocenten uit de praktijk
 • Onze werkwijze
 • Businesscase en examen
 • Certificering en kwaliteit
 • Startgarantie
 • All-in tarieven
 • Fiscale belastingvoordelen
 • Opleidingslocaties

Klik op de onderstaande button om de brochure te downloaden, of schrijf uzelf vandaag nog in!

Anderen bekeken ook

Cursus SPSS

Wordt het tijd om uw praktische kennis en vaardigheden van statistiek op te frissen? Wilt u leren hoe u op een professionele manier grote databestanden kunt bewerken en interpreteren? Dan is onze SPSS cursus precies wat u nodig heeft.

Cursus R

Ontdek patronen en trends in grote datasets om predictive modellen en algoritmes te ontwikkelen. Gebruik krachtige en open-source statistische software om het maximale te halen uit data analyse, big data en data science projecten. Bekijk de cursus R!

Cursus Power BI

Tijdens deze cursus gaat u Power BI inzetten om data uit verschillende bronnen samen te brengen tot interactieve dashboards en krachtige rapportages. Hiermee zet u een belangrijke stap richting het datagedreven werken. Bekijk de cursus Power BI.

QlikView training

Voor zowel grote als kleine organisaties is QlikView de oplossing om bruikbare en betrouwbare inzichten uit data te halen. Met QlikView kunt u immers snel en efficiënt gegevens ophalen, analyseren, bewerken en presenteren! Bekijk de QlikView training!

Deskundig en persoonlijk advies aanvragen?

Op basis van uw huidige loopbaan en leerdoelen geven wij u graag persoonlijk advies. Laat uw gegevens achter en onze deskundige opleidingsadviseurs bellen u binnen 24 uur op om het persoonlijk advies te bespreken.

Waarom kiezen voor Global Training?

Praktijkgericht

Kleine klassen

Topkwaliteit

Bevlogen trainers

Unieke nazorg

Certificaten

Inspirerende lesdagen

Individuele begeleiding

Een selectie van onze klanten

ING logo
KPN logo
Nationale Nederlanden logo
Ministerie van Defensie logo
Ziggo logo
Aegon logo

Wij zijn trots op

3.000 +

Verzorgde cursussen

9,4

Gemiddelde beoordeling

45

Opleidingslocaties in NL en BE

150 +

Bevlogen docenten

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meld uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.