Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden dateren uit januari 2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Global Training: Global Training of een andere benaming voor de organisatie waarvan door Global Training kan worden aangetoond dat het onder dezelfde organisatie valt,  afhankelijk van het op de kosten van de opleiding toepasselijke btw-regels als bedoeld in artikel 10 lid 6.

Open inschrijving opleiding: een opleiding die voor iedere geïnteresseerde openstaat.

Opleiding: een door Global Training verzorgde opleiding, training, her- of bijscholing, studie(dag), cursus, themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding gericht is op kennisoverdracht. Bij het verzorgen van een opleiding, kan dit worden gedaan in de vorm van een open inschrijving opleiding of een Incompany-/Maatwerkopleiding. Een Opleiding of een Incompany-/Maatwerkopleiding kan onderverdeeld zijn in meerdere opleidingsmodulen en verspreid zijn over meerdere opleidingsdagen, opleidingsmaanden of opleidingsjaren.

Incompany-/Maatwerkopleiding: een opleiding die Global Training verzorgt voor een specifieke klant in besloten kring, voor een door de klant aan te wijzen groep deelnemers, waarbij de onderwerpen is samenspraak worden samengesteld. Dit kan verschillende vormen hebben, waaronder: een opleiding op afstand (virtueel).

Klant: particulieren, bedrijven, instellingen, etc. die een open inschrijving opleiding of Incompany-/Maatwerkopleiding bij Global Training afnemen.

Locatiekosten: zaalkosten die tijdens een opleiding door Global Training beschikbaar wordt gesteld aan deelnemers van de opleiding.

Arrangementskosten: de cateringskosten die door Global Training tijdens een opleiding beschikbaar worden gesteld aan deelnemers van een opleiding.

Extern Examen: een examen voor een opleiding niet door Global Training georganiseerd of uitgegeven, maar door een externe partij, zoals bedoeld in artikel 7 lid 7, en dat geen deel uitmaakt van de betreffende Opleiding, maar hier los van staat.

Global Training-examen: Examen dat wordt afgenomen door Global Training en onderdeel is van de opleiding waarvoor de klant heeft gekozen, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4.

Global Training-examenreglement: op moment van inschrijving van een opleiding, de van kracht zijnde onderwijs- en examenregeling van Global Training.

Onderwijsmateriaal: alle opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, literatuur, syllabi of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de opleiding.

(Studie)overeenkomst: betreft een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen de klant en Global Training, dat betrekking heeft op het verzorgen van opleiding gericht op kennisoverdracht, door Global Training, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant. De studieovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

Overeenkomst op Afstand: een studieovereenkomst dat tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, elektronische communicatie (e-mail).

Prijs: de prijs van een opleiding inclusief alle bijkomende kosten en belastingen.

Website: de website van Global Training, op dit moment zijnde: www.globaltraining.nl en www.globaltraining.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, offertes, diensten en studieovereenkomsten van Global Training of door Global Training afgesloten, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.

2. Op moment van inschrijving voor een opleiding van Global Training, aanvaardt de klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Global Training. Ook wijst Global Training de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

3. Wanneer er wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, dan is dit slechts geldig indien deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de klant en Global Training zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan elektronische communicatie, bijvoorbeeld e-mail.

4. In gevallen waarin de betreffende (studie)overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Global Training een gepaste regeling met de klant treffen, waarbij er wordt gestreefd naar redelijkheid.

5. Wanneer (gehele of gedeeltelijke) bepaalde bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig of onverbindend zouden blijken, dan tast dit de geldigheid of verbindendheid van de overige bepaling niet aan en blijven deze overeind. Indien blijkt dat een bepaalde bepaling ongeldig of onverbindend is, dan zal de klant en Global Training, in samenspraak, de ongeldige of onverbindende bepaling, vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is, waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de ongeldige of onverbindende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

1. Global Training doet zijn klant een aanbod bij voorkeur schriftelijk, en anders via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail).

2. Het aanbod dat Global Training uitbrengt, zal een omschrijving van de Opleiding bevatten en/of van het Onderwijsmateriaal dat een onderdeel van de opleiding is. Wanneer het onderwijsmateriaal verplicht is voor de klant, dan zal dit expliciet in de aanbod worden vermeldt.

3. Het aanbod bevat de volgende gegevens die op een duidelijke en begrijpelijke wijze zullen worden aangegeven:

a. Wijze waarop de (studie)overeenkomst zal worden uitgevoerd.

b. De startdatum van de opleiding. Dit kan telefonisch of per bevestigingsmail worden gecommuniceerd.

c. De voorwaarden waaronder de Opleiding eventueel niet doorgaat; de website www.globaltraining.nl en www.globaltraining.be zal een pagina bevatten waar de startgarantie wordt beschreven. Hiernaar wordt verwezen. Daarnaast zal de startgarantie bij de cursusbeschrijving van elke cursuspagina worden getoond.

d. Indien van toepassing, de toelatingseisen om aan de Opleiding deel te mogen nemen;

e. Prijs: met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; er zal een all inclusive prijs worden vermeldt. Mocht een opleiding onder bepaalde omstandigheden, plotseling van prijs veranderen, voordat een klant is gestart aan de training, dan zal Global Training de nieuwe prijs hiervan kenbaar maken aan de klant. De klant kan vervolgens besluiten om aan de deze nieuwe prijs te voldoen, of niet in te gaan op het aanbod.

f. De betalingswijze

g. De duur van de Studieovereenkomst of opleiding. Dit zal worden uitgedrukt in een bepaald aantal lesdagen, aantal weken, aantal maanden of aantal jaren.

4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand het ondertekenen van (Studie)overeenkomst, door klant, bekendgemaakt aan de Klant en maken deel uit van de algemene informatievoorziening van Global Training. Indien de klant Global Training zal verzoeken om een schriftelijke kopie van de Algemene Voorwaarden naar het adres van de klant toe te sturen, dan zal Global Training hier gehoor aan geven, zonder dat hier kosten in rekening voor worden gebracht.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 4 bevat het aanbod bij een (studie)overeenkomst bovendien de volgende gegevens;

a. Het postadres van Global Training.

b. Het recht van de Klant de (Studie)overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 1;

c. De geldigheidsduur van het aanbod, welke standaard is gesteld op 14 dagen, tenzij met de klant anders overeengekomen, waarbij dit schriftelijk of via elektronische communicatie door Global Training, aan de klant kenbaar is gemaakt.

Artikel 4 - Studieovereenkomst

1. De klant gaat een (studie)overeenkomst van Global Training voor een bepaalde opleiding aan, op moment van inschrijving. Inschrijving kan via de volgende manieren plaatsvinden (1) via het digitale inschrijfformulier op de website van Global Training, (1) telefonisch, of (3) per e-mail via het door Global Training verstrekte digitale inschrijfformulier.

2. De (studie)overeenkomst komt tot stand, op het moment dat Global Training de inschrijving voor een opleiding aanvaardt. Als bewijs hiervan zal Global Training, de aanvaarding bevestigen middels een schriftelijke brief of via elektronische communicatie. Voor de klant geldt deze bevestiging tevens als bewijs van inschrijving voor de gekozen opleiding. De eventuele toelatingseisen zijn geen voorwaarde voor de totstandkoming van de (studie)overeenkomst. Ook wanneer de klant of deelnemer niet voldoet aan de toelatingseisen, zal de (studie)overeenkomst tot stand komen en blijft dit van kracht.

3. In geval van contactonderwijs, wordt onder aanvang van de opleiding, de datum van de eerste lesdag verstaan. In het geval van onderwijs op afstand, wordt onder aanvang van de opleiding verstaan, de eerste dag waarop de virtuele training plaatsvindt.

4. Een negatieve kredietwaardigheid van een klant kan reden zijn, om de (studie)overeenkomst met de klant de beëindigen. Global Training kan deze beslissing nemen, nadat Global Training de kredietwaardigheid van een klant, heeft onderzocht. Hiervoor kan beroep worden gedaan op de expertise van derde partijen of kan er een kredietwaardigheidsonderzoek plaatsvinden.

5. De klant heeft niet het recht de rechten en de verplichtingen uit de (studie)overeenkomst aangegaan met Global Training, over te dragen aan een derde partij, zonder schriftelijke toestemming van Global Training. Indien Global Training akkoord gaat met het overdragen van de rechten en plichten uit de studieovereenkomst, naar een derde partij, heeft Global Training het recht om aanvullende voorwaarden hieraan te verbinden.

Artikel 5 – Annulering opleiding

1. Wanneer Global Training heeft beoordeeld dat een bepaalde opleiding of opleidingsmodule onvoldoende inschrijvingen heeft, is Global Training vrij om met de klant overeengekomen afspraken te wijzigen. Dit kan inhouden dat een bepaalde opleiding op een andere opleidingslocatie zal worden verzorgd, het aantal lesdagen van de opleidingen kan worden verminderd, de opleiding kan op een andere dag of tijdstip plaatsvinden of er kan een andere docent voor de opleiding worden aangeschreven. Tevens kunnen er ook andere maatregelen worden genomen, waardoor de opleiding toch kan plaatsvinden. Global Training zal deze wijzigingen zo spoedig mogelijk, indien mogelijk, aan de klant kenbaar maken en de klant een passend voorstel doen. Indien de klant en Global Training geen overeenstemming bereiken aangaande de wijzigingen, dan heeft zowel de klant als Global Training het recht om de opleiding of opleidingsmodule, kosteloos te annuleren. De klant dient in dit geval wel de kosten voor de reeds aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.

2. De klant heeft voorafgaand de aanvang van een opleiding, het recht om zijn inschrijving voor deze opleiding te annuleren. Annulering door de klant; hiervoor dient de klant dit schriftelijk of per mail te melden bij Global Training. Annulering door de klant wordt op de volgende momenten door Global Training ontvangen. In het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. Er kunnen kosten in rekening gebracht indien de klant annuleert, de kosten hiervan zijn afhankelijk van de geplande aanvangsdatum van de opleiding, zoals bedoeld in artikel 5 lid 3 en lid 4.

3. In geval van annulering, zoals aangegeven en bedoeld in artikel 5 lid 2 geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 6 in geval van een Overeenkomst op Afstand indien van toepassing), dat Global Training het recht heeft om de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

a. Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van de Prijs met een minimum van EUR 50,-;

b. Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 30% van de Prijs; Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van de Prijs;

c. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: de totale Prijs.

4. Indien de klant een opleiding annuleert, terwijl op verzoek van de klant, deze opleiding is verplaatst, zoals aangegeven in artikel 6 lid 6, dan geldt dat Global Training gerechtigd is om de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

a. In geval van annulering (op verzoek van de klant), twee weken voor de aanvang van de opleiding die op verzoek van de klant is verplaatst, betaalt de klant 50% van de prijs.

b. In geval van annulering (op verzoek van de klant), korter dan twee weken voor aanvang van de verplaatste opleiding, betaald de klant de totale prijs van de gekozen opleiding.

5. Indien de klant een opleiding annuleert, terwijl Global Training op verzoek van de klant, de opleiding heeft gewijzigd, zoals bedoeld in artikel 6 lid 7, dan is Global Training gerechtigd om de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:

a. In geval van een annulering, tussen datum van de wijziging en twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding, zal de klant 50% van de prijs van de opleiding betalen. De prijs heeft hierbij betrekking op de prijs van de oorspronkelijke opleiding, dus voordat de wijziging is doorgegeven. Wanneer de prijs van de gewijzigde opleiding hogere kosten met zich meebrengt (ten opzichte van de oorspronkelijke opleiding), dan wordt 50% van de prijs van de gewijzigde opleiding in rekening gebracht aan de klant.

b. In geval van een annulering, twee weken voor aanvang van de gewijzigde opleiding, zal de klant de totale prijs van de opleiding betalen. De prijs heeft hierbij betrekking op de prijs van de oorspronkelijke opleiding, dus voordat de wijziging is doorgegeven. Wanneer de prijs van de gewijzigde opleiding hogere kosten met zich meebrengt (ten opzichte van de oorspronkelijke opleiding), dan wordt de totale prijs van de gewijzigde opleiding in rekening gebracht aan de klant.

6. Wanneer een klant een Incompany-/Maatwerkopleiding wilt annuleren, dan kan dit alleen gebeuren of plaatsvinden, voordat Global Training is begonnen net de uitvoering van deze opdracht. Deze annulering kan enkel schriftelijk plaatsvinden en dient te gebeuren door gebruik te maken van een aangetekende brief, met bericht van ontvangst (handtekening retour), gericht aan Global Training, door de klant. Voor ontvangst van de annulering (moment), geldt de datum van de poststempel. De annulering zal worden doorgevoerd door Global Training, nadat Global Training dit middels een schriftelijk brief aan de klant heeft bevestigd. De geplande aanvangsdatum van de Incompany-/maatwerkopleiding geldt hierbij als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 5 lid 7.

7. Indien er door de klant wordt geannuleerd, zoals bedoeld in artikel 5 lid 6, dan zal Global Training de volgende kosten bij de klant in rekening brengen:

a. In geval van een annulering nadat de studieovereenkomst tot stand is gekomen, waarbij het volgende wordt uitgesloten: sub b, c of d van artikel 5 lid 7, dan zal de klant 30% van de kosten van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding betalen.

b. In geval van een annulering door de klant, tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de eerste lesdag van de Incompany-/Maatwerkopleiding; 35% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

c. In geval van een annulering door de klant, tussen één maand en twee weken voor aanvang van de eerste lesdag van de Incompany-/Maatwerkopleiding; 60% van de kosten van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

d. In geval van een annulering door de klant, korter dan twee weken voor aanvang van de eerste lesdag van de Incompany-/Maatwerkopleiding; de totale prijs van van de Incompany-/Maatwerkopleiding.

Artikel 6 – Beëindiging/verplaatsen Opleiding

Overeenkomst op Afstand

1. Wanneer de klant een particulier is, dan heeft deze klant het recht om gedurende 14 kalenderdagen, na het afsluiten van de overeenkomst op afstand, deze overeenkomst te ontbinden. Hierbij hoeft deze klant geen reden op te geven. Indien de overeenkomst op afstand is opgesteld voor de klant, waarbij deze overeenkomst betrekking heeft op de koop van onderwijsmateriaal, dan gaan de 14 kalenderdagen in, één dag nadat de klant het onderwijsmateriaal heeft ontvangen.

2. Indien de klant de overeenkomst op afstand ontbindt, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1, dan dient de klant het ontvangen onderwijsmateriaal direct of zo spoedig mogelijk aan Global Training terug te zenden. De verzendingskosten zijn voor rekening van de klant en het risico van de terugzending is voor de klant.

Tussentijdse beëindiging Studieovereenkomst

3. Wanneer de klant de studieovereenkomst beëindigd, terwijl de klant al is gestart (tussentijdse beëindiging) met de opleiding (tijdens of na de eerste bijeenkomst/lesdag), dan heeft de klant geen recht op enige restitutie van het bedrag dat de klant aan Global Training heeft betaald. Ook blijft het verschuldigde bedrag van de klant aan Global Training, onverminderd van kracht, met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 4 en 5, en de kosten voor het nog niet geleverde onderwijsmateriaal.

4. Wanneer de klant een meerjarige opleiding tussentijd wilt beëindigen, dan geldt dat restitutie van het door de Klant betaalde of nog verschuldigde bedrag aan Global Training plaatsvindt voor zover dit (1) betrekking heeft op de jaren volgend op het opleidingsjaar waarin de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst heeft plaatsgevonden en/of (2) dit geen betrekking heeft op lesdagen/bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden voorafgaand de tussentijdse beëindiging of modules van de opleiding, waarvan de kosten zijn verdeeld over verschillende opleidingsjaren van de opleiding. In dergelijke gevallen is de klant de meerprijs voor de gevolgde opleidingsjaren en het lopende opleidingsjaar aan Global Training verschuldigd. De meerprijs wordt vastgesteld op basis van de kosten voor vergelijkbare, losse (1-jarige) Opleidingen, vermeerderd met kosten voor genoten meerjarige onderdelen zoals portfoliobegeleiding. Restitutie conform dit lid kan enkel plaatsvinden indien de tussentijdse beëindiging uiterlijk 4 weken voor aanvang van het opvolgende studiejaar heeft plaatsgevonden.

5. Global Training is de enige partij die kan beoordelen en beslissen of volledige of gedeeltelijke restitutie van de prijs van een opleiding zal plaatsvinden. De klant kan enkel aanspraak maken op restitutie en in het geval van een tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst, wanneer de klant te maken heeft met een ernstige ziekte of een andere zwaarwegende calamiteit. Global Training kan om een bewijs daarvan vragen aan de klant, zodat een beslissing over restitutie kan worden genomen. Als bewijs geldt bijvoorbeeld een medisch attest, – en voor zover de opleiding en opleidingsonderdelen nog niet aangevangen of ingepland zijn. Uit het bewijs aangeleverd door de klant, moet de omstandigheid van de klant, waarop door de klant wordt beroept, blijken.

Verplaatsen Opleiding

6. In uitzonderlijke gevallen kan Global Training op verzoek van de klant een opleiding verplaatsen naar een andere locatie, andere datum of tijdstip. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Global Training. Indien Global Training het verzoek van de klant honoreert, dan zullen de kosten voor de administratieve verwerking van deze verplaatsing voor rekening van de klant zijn. De kosten hiervoor bedragen €150 exclusief btw. Nadat Global Training de verplaatsing van de opleiding aan de klant heeft bevestigd, dan dient de klant binnen 14 dagen deze kosten (administratieve verwerking) en eventuele nog andere verschuldigde kosten van de opleiding te voldoen aan Global Training. Met andere verschuldigde kosten wordt bijvoorbeeld bedoeld de kosten van de bijeenkomsten/lesdagen die al hebben plaatsgevonden voorafgaand aan verplaatsing van de opleiding, hieronder vallen bijvoorbeeld ook de arrangementskosten en locatiekosten, maar ook andere kosten van de opleiding. Global Training zal deze kosten niet in mindering brengen op de totale kosten van de verplaatste opleiding. Verplaatsing van een Incompany-/Maatwerkopleiding is niet mogelijk. De wijze en moment van betaling, zoals bedoeld in artikel 9, veranderd niet.

Wijzigen Opleiding

7. In uitzonderlijke gevallen kan Global Training op verzoek van de klant een open inschrijving opleiding wijzigen naar een andere open inschrijving opleiding. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Global Training. Indien Global Training het verzoek van de klant honoreert, dan zullen de kosten voor de administratieve verwerking van deze verplaatsing voor rekening van de klant zijn. De kosten hiervoor bedragen €150 exclusief btw. Nadat Global Training het wijzigen van de open inschrijving opleiding aan de klant heeft bevestigd, dan dient de klant binnen 14 dagen deze kosten (administratieve verwerking) en eventuele nog andere verschuldigde kosten van de opleiding te voldoen aan Global Training (volledige kosten van de inmiddels gestarte modules van de opleiding). Verplaatsing van een Incompany-/Maatwerkopleiding is niet mogelijk.

8. Wanneer een extern exameninstituut de eisen herprogrammeert, of wanneer in het kader van kwaliteitsverbetering van de opleiding, een wijziging van de opleiding nodig is, dan heeft Global Training het recht om dit te doen.

9. Het met de klant overeengekomen groepsgrootte, benoemd in de studieovereenkomst, kan Global Training uitbreiden met maximaal drie deelnemers.

Artikel 7 – Examens

1. Opleidingen van Global Trainingen kunnen afgesloten worden met Global Training examens. In sommige gevallen kan een opleiding van Global Training worden afgesloten een extern examen (in sommige gevallen als aanvulling), overeenkomstig artikel 7 lid 7.

2. Indien de klant om examen niet met een voldoende weet af te sluiten, de klant deze intentie nog wel heeft, dan bestaat de mogelijkheid voor de klant om zichzelf opnieuw in te schrijven voor een Global Training Examen, waardoor het examen kan worden herkanst. Inschrijving vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1 en lid 2 van de Algemene Voorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor (1) tijdig inschrijven voor een herkansing van een Global Training Examen en (2) de klant dient het volledige bedrag voor de herkansing van een Global Training Examen te voldoen, voor aanvang van de herkansing van het Global Training Examen.

3. Wanneer een klant een Global Training Examen annuleert, dan brengt Global Training annuleringskosten in rekening bij de klant. Wanneer annulering door de klant tot 15 dagen voor aanvang van een Global Training Examen plaatsvindt, dan bedragen de annuleringskosten €25 exclusief btw. Indien annulering van een Global Training Examen binnen twee weken van de aanvangsdatum van het examen plaatsvindt, dan zijn de annuleringskosten gelijk aan het volledige bedrag dat verschuldigd is voor het betreffende Global Training Examen.

4. Het Global Training Examen is een integraal onderdeel van de opleiding. De examen- en diplomakosten zijn dan ook een onlosmakelijk onderdeel van de opleiding, en zijn daarom een onderdeel van de totale kosten van een opleiding. Mocht de prijs van een Global Training Examen tussentijds wijzigen, dan staat Global Training in het recht wanneer Global Training de prijswijzigingen doorberekend aan de klant.

5. Het Global Training examenreglement is van toepassing op alle Global Training Examens.

6. Nadat de klant voldoet aan alle gestelde eisen van een Global Training Examen, zal Global Training het certificaat/diploma aan de klant verstrekken. Dit houdt onder andere in dat de klant de totale kosten voor de opleiding (inclusief examen- en examenkosten) heeft voldaan. Op het certificaat/diploma zal Global Training de naam van de klant vermelden, zoals aangegeven op het inschrijfformulier. Mocht de klant het certificaat/diploma willen aanpassen of een nieuwe kopie van het certificaat/diploma willen, dan wordt daarvoor €30 exclusief BTW in rekening gebracht bij de klant.

7. Wanneer een andere exameninstituut (anders dan Global Training examen) een extern examen voor een Global Training opleiding afneemt, wellicht als aanvulling op een Global Training Examen, dan is de klant zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor dit externe examen en overige (betalings)voorwaarden van dit exameninstituut. Global Training is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor externe examens uitgegeven door exameninstituten anders dan Global Training examens.

Artikel 8 – Betaling

1. Alle klanten betalen het totale bedrag dat verschuldigd is aan Global Training voor een opleiding middels bankoverschrijving. De klant zal de totale prijs van de opleiding betalen op het aangewezen rekeningnummer van Global Training. Dit rekeningnummer zal op de factuur van de desbetreffende gevolgde opleiding vermeldt worden, tenzij Global Training schriftelijk of via elektronische communicatie een andere betaalwijze aangeeft. De verschuldigde bedragen (totale prijs een opleiding) aan Global Training, welke door de klant, dienen uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld, te worden voldaan op rekeningnummer van Global Training.

2. Indien Global Training, de klant, de mogelijkheid biedt om de totale prijs van een open inschrijving opleiding in termijnen te betalen, dan kan de klant hier gebruik van maken. De klant kan het initiatief hierin nemen en Global Training middels een schriftelijk brief of via elektronische communicatie verzoeken om het verschuldigde bedrag in termijn te betalen. Dit verzoek van de klant dient plaats te vinden voordat de klant zich heeft ingeschreven voor een opleiding. Global Training behoudt het recht om dit verzoek van de klant, om in termijn te betalen, af te wijzen. Nadat er door de klant is ingeschreven voor een bepaalde opleiding, kan de wijze van betaling niet meer aangepast worden. Indien Global Training het verzoek van de klant honoreert, dan kan Global Training voor betaling in termijnen, een opslag van kosten bij de klant in rekening brengen.

3. De klant dient de totale kosten van de gekozen opleiding uiterlijk te voldoen, op de vervaldatum van de factuur. Deze vervaldatum zal Global Training op de factuur vermelden. Global Training streeft ernaar de eerste factuur naar de klant te verzenden (digitaal), drie weken voor aanvang (eerste bijeenkomst/lesdag) van de opleiding. De betalingstermijn van Global Training bedraagt 14 dagen.

4. In het geval van een Incompany-/maatwerkopleiding, dient de klant voorafgaand de eerste bijeenkomst/lesdag, het volledige bedrag van de opleiding, aan Global Training te hebben overgemaakt. Wanneer dit niet het geval is, dan behoudt Global Training het recht om de opleiding van de klant te annuleren.

5. Wanneer de klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, dan stuurt Global Training een betalingsherinnering naar de klant. Hiermee wordt de klant nogmaals de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen het volledige bedrag van de gekozen opleiding te betalen. Gebeurt dit niet, dan is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

6. Wanneer de klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan zal Global Training extra kosten maken moeten maken om het door de klant verschuldigde bedrag, toekomend aan Global Training, alsnog te innen. Deze extra kosten zullen doorberekend worden aan de klant. Deze kosten bedragen 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €125 exclusief BTW. In het geval dat een klant, een particulier is, dan zullen deze extra kosten worden berekend conform de wettelijke regelgeving. Bij herhaaldelijk niet op tijd betalen door de klant, dan zal Global Training de vordering uit handen geven aan een incassobureau. De bijkomende kosten van het incassobureau, die in opdracht van Global Training de vordering op de klant zal verhalen, zijn voor rekening van de klant.

7. Vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag dat het volledige bedrag van de opleiding aan Global Training is betaald (onverminderd van zijn overige verplichtingen), is de klant wettelijke rente verschuldigd over de openstaande bedragen aan Global Training. Indien Global Training het verzoek van de klant, om te betalen in termijnen, heeft gehonoreerd, en de klant voldoet niet aan zijn betalingsverplichting, dan zijn vanaf het moment van verzuim (van de klant) alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.

8. Wanneer de klant een particuliere is en de werkgever van deze klant de betalingsverplichting mede is aangegaan (in verband met de opleiding), of de studieovereenkomst mede heeft ondertekend, dan is zowel de klant als diens werkgever hoofdelijk aanspraken en betalingsplichtig voor alles dat de klant verschuldigd is aan Global Training en te eniger tijd mocht zijn aan GLOBAL TRAINING op grond van de Studieovereenkomst. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht wanneer de klant en de werkgever de dienstbetrekking tussentijds met elkaar beëindigen. Ook zijn alle verschuldigde bedragen aan Global Training dan voor rekening van de ex-werkgever van de klant.

Artikel 9 – Legitimatie

1. Wanneer een klant zich of andere deelnemers aanmeldt voor een opleiding, dan is de klant verplicht de correcte en volledige naam van de klant en overige deelnemers (die een opleiding gaan volgen), zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, op het inschrijfformulier te vermelden.

2. Alle deelnemers van een opleiding zijn verplicht, om tijdens alle lesdagen van een opleiding, de schriftelijke bevestiging, zoals vermeld in artikel 4 lid 2, bij zich te hebben. Daarnaast dienen alle deelnemers een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben tijdens alle lesdagen. Op verzoek van een docent of een andere medewerker van Global Training, dienen de deelnemers aan de training, het geldige legitimatiebewijs en de schriftelijke bevestiging, aan een docent of andere medewerker van Global Training, te tonen.

Artikel 10 – Prijzen

1. Van alle open inschrijving opleiding, zijn de kosten en betalingswijze (alsmede of voor die Open inschrijving opleiding betaling in termijnen mogelijk is), vermeld in de brochures en op de website. De arrangementskosten en locatiekosten zijn een onlosmakelijk en integraal onderdeel van de totale kosten van een opleiding.

2. Nadat een studieovereenkomst tussen de klant en Global Training tot stand is gekomen, kunnen tussentijdse optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer, maar niet uitsluitend: Koersen, inkoopprijzen, lonen, rechten, belastingen, vrachten en lasten) aan de klant worden doorberekend door Global Training.

3. Wanneer de klant een particulier is, en wanneer de in artikel 10 lid 2 bedoelde kostprijs verhogende factoren leiden tot een verhoging van de prijs van een opleiding, binnen drie maanden na de totstandkoming van de studieovereenkomst, dan heeft de klant het recht om de studieovereenkomst te ontbinden.

4. De door Global Training genoemde bedragen/prijzen zijn altijd exclusief BTW.

5. Global Training zal conform het wettelijke toepasselijke BTW tarief, de kosten van alle onderdelen die tot de opleiding behoren (bijvoorbeeld onderwijsmateriaal, reprorechten en arrangementskosten), in rekening brengen bij de klant.

6. Global Training verzorgd onder andere wettelijk erkende opleidingen, deze zijn vrijgesteld van BTW. In het geval dat Global Training een niet wettelijke erkende opleiding verzorgd, dan is deze opleiding in beginsel belast met het wettelijke toepasselijke tarief. De klant kan Global Training verzoeken om een niet wettelijk erkende opleiding, vrijgesteld van BTW te verzorgen. Indien dit verzoek van de klant door Global Training aanvaard wordt, dan zal Global Training de niet wettelijk erkende opleiding verzorgen en is Global Training gerechtigd om de kosten van deze opleiding te vermeerderen met een bedrag dat lager is dan het toepasselijke BTW tarief.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid Global Training

1. Indien Global Training een opleiding organiseert en de klant of deelnemers van deze opleiding, stellen Global Training aansprakelijk, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot directe schade, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid. Gevolgschade, winstderving, vertragingsschade of misgelopen omzet, zijn bijvoorbeeld derhalve uitgesloten. Alleen wanneer er sprake is van opzet, door de eigenaren of (hoogste) leidinggevenden van Global Training, geldt aansprakelijkheid van directe schade niet.

2. Wanneer de eigendommen van de klant of deelnemers schade leiden, dan is Global Training hier niet aansprakelijk voor.

3. Wanneer Global Training (via docenten, accountmanagers, het onderwijsmateriaal, de brochure/whitepaper of enige ander werk van Global Training), foutieve of onvolledige informatie, aanbevelingen of adviezen aan de klant of deelnemers verstrekt, in het kader van de opleiding, en wanneer hierdoor schade wordt geleden, dan is Global Training op geen wijze aansprakelijk voor de geleden schade, van welke aard dan ook.

4. Wanneer de klant zich niet houdt aan instructies van Global Training (bijvoorbeeld aangegeven door bijvoorbeeld docenten of accountmanagers van Global Training), dan is Global Training niet aansprakelijk voor de geleden schade, van welke aard dan ook.

5. De aansprakelijkheidsbeperkingen beschreven in dit artikel zijn van toepassing op alle personen waarvoor Global Training verantwoordelijk is, in het kader van het verzorgen van een opleiding. Dit zijn personen die in dienst zijn bij Global Training of andere partijen of personen die aangesteld zijn voor de uitvoering van de studieovereenkomst.

6. Mocht de klant zelf niet deelnemen aan een opleiding, maar andere deelnemers hebben ingeschreven voor de opleiding, dan staat de klant ervoor in dat deze deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 12 – Levering Onderwijsmateriaal

1. Het onderwijsmateriaal wordt door Global Training, voor aanvang of tijdens de opleiding, geleverd aan de klant of deelnemers.

2. Global Training hanteert bij het aangaan van de studieovereenkomst leveringstermijnen voor het aanleveren van onderwijsmateriaal. Deze leveringstermijnen zijn vastgesteld op basis van gegevens die op dat moment bij Global Training bekend zijn, en Global Training stelt deze termijnen op naar beste weten. Mochten de leveringstermijnen met betrekking tot het aanleveren van onderwijsmateriaal worden overschreden door Global Training, dan aanvaardt Global Training geen aansprakelijkheid hiervoor.

3. Mochten er na het aangaan van de studieovereenkomst, onvoorziene omstandigheden zich voordoen, waardoor Global Training zich niet kan houden aan de leveringstermijnen inzake het onderwijsmateriaal, dan is Global Training niet gebonden aan de leveringstermijnen.

4. Indien het onderwijsmateriaal naar het buitenland moet worden verzonden, dan brengt Global Training de werkelijke kosten voor verzending in rekening. De prijs hiervan wordt berekend op basis van de tarieven van Post NL, met een opslag van 10% voor het administratief verwerken hiervan.

Artikel 13 – Uitval docent/exameninstituut

1. Mocht een docent of (extern) exameninstituut verhinderd zijn om een opleiding of examen te verzorgen/afnemen, dan zal Global Training, voor zover mogelijk, voor vervanging zorgen van gelijkwaardig niveau. Indien blijkt dat vervanging van deze aard niet mogelijk is, dan zal Global Training, de klant of deelnemers, zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. Ook zal er een alternatief voorstel worden geboden door Global Training, zodat de opleiding of examen alsnog zo spoedig mogelijk kan worden verzorgd of afgenomen(voorbeelden: andere data waarop de opleiding of het examen kan worden verzorgd/afgenomen, een andere docent of andere exameninstituut.

2. Indien een docent of exameninstituut verhinderd is om een opleiding/examen te verzorgen/af te nemen, dan heeft de klant geen recht op een (schade)vergoeding. Voor het verzorgen van lesdagen, voortvloeiend uit de verhindering, zal Global Training geen extra kosten in rekening brengen bij de klant.

3. Wanneer een docent of exameninstituut vanwege uitval (wegens verhindering) een opleiding/examen niet kan verzorgen/afnemen, dan kan de klant, de opleiding en studieovereenkomst, tussentijds, niet kosteloos annuleren.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

De door de klant verstrekte informatie, zal door Global Training vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor personeel en werkzame personen van Global Training. Global Training zal zich houden aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15 – Persoonsgegevens

De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden door Global Training verwerkt, waarbij Global Training zich houdt aan de Privacy Policy van Global Training. De klant heeft de verantwoordelijkheid om aan betrokken van de opleiding te melden, dat hun persoonsgegevens, die door de klant zijn verstrekt aan Global Training,  worden verwerkt door Global Training.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1. Het door Global Training verstrekte of samengestelde onderwijsmateriaal aan de klant (behoudens in de handel zijnde boeken), daarvan liggen de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten uitsluitend bij Global Training. Niets van deze uitgaven mag zonder schriftelijk toestemming van Global Training worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt.

2. De door de klant of deelnemers (voor wie de opleiding is verzorgd) verstrekte modellen, tekeningen, materialen of andere werken aan Global Training, tasten of schenden het intellectuele eigendomsrecht van derden niet aan. De klant staat hiervoor in wanneer werken van deze aard worden verstrekt aan Global Training.

Artikel 17 – Businesspartners

Een opleiding of gedeelten daarvan kunnen door een partner van Global Training worden verzorgd en Global Training is hiertoe gerechtigd. De studieovereenkomst tussen de klant en Global Training blijven hierdoor onverminderd van kracht en deze algemene voorwaarden van Global Training blijven onverkort van toepassing.

Artikel 18 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Global Training behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Bekendmaking hiervan zal geschiedden via persoonlijke kennisgeving of door middel van algemene kennisgeving via de website van Global Training. De algemene voorwaarden die op de website van Global Training wordt weergegeven, is voor de klant van toepassing, op het moment dat de studieovereenkomst met Global Training wordt aangegaan.

Artikel 19 – Concurrentie

1. Het is opdrachtgever en/of deelnemer verboden om gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de overeenkomst in de breedste zin des woord aldus ook derden die door Global Training zijn ingehuurd en personeel van Global Training, in dienst te nemen, dan wel anderszins werkzaamheden laten verrichten zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Global Training.

2. Indien een partij het bepaalde in lid 1 overtreedt dan verbeurt de andere partij zonder de noodzaak van een ingebrekestelling een direct opeisbare boete van €5.000,- per overtreding, alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

Artikel 20 – Overige

1. Global Training kondigt opleidingen onder meer aan in brochures en folders of via andere media. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt Global Training zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe naar haar oordeel noodzaken.

2. Indien Global Training het nodig acht, wordt de cursus op een andere locatie gehouden.

3. De cursus wordt gehouden in het Nederlands of in het Engels. M.a.w. de voertaal tijdens de opleiding en het lesmateriaal kunnen in het Nederlands en/of Engels zijn. Opdrachtgever dient vooraf uitdrukkelijk aan te geven indien één van beide talen door de beoogde cursist niet of net voldoende wordt verstaan en/of gelezen.

4. Global Training behoudt zich omwille van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering het recht voor om de inhoud van de opleiding tussentijds te wijzigen. Aan brochures, folders of andere media kunnen geen rechten ontleend worden.

5. Eventuele klachten over de door opdrachtnemer geleverde diensten dienen binnen uiterlijk 8 dagen na levering hiervan, schriftelijk en gemotiveerd aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever/deelnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienstverlening.

6. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

7. Indien de opdrachtnemer niet kan nakomen vanwege omstandigheden die hem bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.

8. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten indien hij ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten zijn invloedssfeer lagen tijdelijk verhinderd is om zijn verplichtingen na te komen.

9. Opdrachtnemer streeft ernaar om geplande lessen te allen tijde door te laten gaan. Indien door omstandigheden een bepaalde les echter onverhoopt geen doorgang kan vinden, is opdrachtnemer hiervoor jegens opdrachtgever niet aansprakelijk en heeft opdrachtgever geen recht op gedeeltelijke of gehele restitutie of vermindering van het verschuldigde cursusgeld. Opdrachtnemer zal indien mogelijk zorg dragen voor een vervangende les.

10. De met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

11. Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.

12. Voor zover opdrachtnemer voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is opdrachtnemer uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

13. Inzake de door opdrachtnemer aangeboden online opleidingen, wordt de opdrachtgever toegang verstrekt tot de leeromgeving, alsmede studiebegeleiding, voor een periode van maximaal 20 weken.

Opleidingsadvies nodig?

Onze deskundige opleidingsadviseurs zijn op werkdagen tussen 09:00 t/m 17:30 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons bereiken door de “bel me terug” knop bovenaan deze pagina te gebruiken. Of neem contact met ons op via:

Studiegids ontvangen?

In de studiegids staat een overzicht van alle cursussen die Global Training aanbiedt. Vraag deze nu aan en ontvang alle opleidingsinformatie per mail.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Updates & aanbiedingen

Meldt uzelf aan op onze nieuwsbrief en blijf daardoor op de hoogte van de laatste updates en aanbiedingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.